Dins de cada valencià hi ha un filòleg que malda per eixir a la mínima ocasió que se li pose al davant. Un filòleg, a més, amb el temperament i la metxa més curta que mossén Alcover. I, és clar, Nadal és una època de…